1. ANLAYIŞLARIN MÜƏYYƏN EDiLMƏSİ:

1.1. Saytın administrasiyası eVisitcard.az onlayn kart tərəfindən müəyyən olunmuş və saytın idarəsində iştirak edən tamhüquqlu şəxs və ya şəxslər nəzərdə tutulur. Administrasiya şəxsi informasiyanın emala ehtiyac duyulan hissəsinin təyin olunmasını, emalını həyata keçirir.

1.2. “Şəxsi informasiya” dedikdə müəyyən fiziki şəxsə birbaşa və ya bilvasitə aidiyyəti olan istənilən bilgi nəzərdə tutulur.

1.3. “Şəxsi informasiyanın emalı” Avtomatlaşdırma vasitələrinin istifadə olunması və ya bu vasitələrin istifadəsi olmadan şəxsi informasiyanın, o cümlədən yazı, yığım, sistemləşdirmə, toplama, saxlama, dəqiqləşdirmə, çıxartma, istifadə, ötürmə, bloklama, silmək, şəxsi məlumatların ləğv olunması kimi fərdi məlumatlarla görülən istənilən əməliyyat və ya hərəkətlər məcmuu nəzərdə tutulur.

1.4. “Şəxsi məlumatların məxfiliyi” subyektin izni olmadan Fərdi məlumatlara çıxışı olan Operator və ya bu səlahiyyətə sahib olan başqa şəxslər tərəfindən bu informasiyanın yayılmamasına riayət etmə şərtləridir. “Fərdi məlumatların məxfiliyi” konstitutsiyanın müvafiq qanunvericilik bəndləri ilə də tənzimlənir.

1.5. “Saytdan istifadə edən hər hansı bir şəxs İnternet şəbəkəsi vasitəsilə Sayta giriş etmiş şəxslər nəzərdə tutulur.

1.6. “IP-ünvan” Kompüter şəbəkəsində qovşaqların unikal şəbəkə ünvanı


2. ÜMUMİ MÜDDƏALAR:

2.1. İstifadəçinin bu məlumatlardan istifadə etməsi Məxfilik siyasəti və şəxsi məlumatların əldə olunması şərtləri ilə tam razılaşması mənasına gəlir.

2.2. Bu saytın Məxfilik siyasəti ilə razı olmayan istifadəçi saytdan istifadəni dayandırmalıdır.

2.3. Bu məxfilik siyasəti yalnız www.eVisitcard.az saytına şamil edilir və bu sayt vasitəsilə digər saytlara keçid edərkən həmin saytlarla bağlı yaranan problemlərlə bağlı bizim saytımız cavabdehlik daşımır.

2.4. Saytın Administrasiyası qanunda göstərilən hallar istisna olunmaqla saytın istifadəçilərinə aid olan məlumatların dəqiqliyini və düzgünlüyünü yoxlamır.


3. MƏXFiLiK SiYASƏTiNiN PREDMETi:

3.1. Hazırki Məxfilik siyasətinə uyğun olaraq emal olunmasına icazə verilən və istifadəçi tərəfindən saytda qeydiyyatdan keçərkən doldurduğu formalarda göstərilən şəxsi məlumatlar:

3.1.1. İstifadəçinin ad, soyad və atasının adı;

3.1.2. İstifadəçinin əlaqə nömrələri;

3.1.3. Elektron əlaqə ünvanı (e-mail);

3.2. Sistemin statistik skripti olduğu halda saytın səhifələrinə giriş etdikdə ötürülən avtomatik informasiyalar sayt tərəfindən qorunur. Bu məlumatlara aşağıdakılar aiddir:

IP ünvan;

Cookies fayllar

Brauzer haqqında məlumatlar;

Giriş müddəti;

3.2.1. Onu da qeyd edək ki, cookies faylların qarşısının alınması yəni imtina olunması qeydiyyat zamanı saytın bir-sıra hissələrinə girişi məhdudlaşdıra bilər.

3.3. Sayt öz istifadəçilərinin IP ünvanları barədə statistik araşdırmalar aparma ixtiyarındadır. Bu məlumatlar müəyyən texniki məsələlərin təyin edilməsi və həlli üçün, həmçinin maliyyə ödəmələri aparılarkən əməliyyatın qanuniliyinin təmin edilməsi üçün istifadə oluna bilər.

3.4. Hazırki Məxfilik siyasətinin bəndlərində göstərilməyən hallarda aşkar olan istənilən digər şəxsi məlumatlar administrasiya tərəfindən tam qorunur və bu məlumatların yayılmasının qarşısı alınır.


4. İSTİFADƏÇİYƏ AİD FƏRDİ MƏLUMATLARIN TOPLANMASI MƏQSƏDİ

4.1. Saytın administrasiyası İstifadəçinin şəxsi məlumatlarını aşağıdakı məqsədlər üçün istifadə edə bilər:

4.1.1. İstifadəçinin saytın müvafiq resurslarına girişini təmin etmək üçün

4.1.2. İstifadəçidən gələn və ya istifadəçiyə sayt tərəfindən təqdim olunan sorğuların, bildirişlərin ikitərəfli qaydada əks əlaqəsini tam təmin edə bilmək üçün

4.1.3. İstifadəçilərin təhlükəsizliyini qorumaq və dələduzluğun qarşısını almaq məqsədi ilə istifadəçinin yerini müəyyən edə bilmək üçün

4.1.4. İstifadəçinin təqdim etdiyi şəxsi məlumatların düzgünlüyünü və həqiqətəuyğunluğunu təsdiq etmək məqsədi ilə

4.1.5. İstifadəçinin razılıq verdiyi təqdirdə müəyyən əməliyyatlar üçün şəxsi hesabın yaradılması məqsədi ilə

4.1.6. İstifadəçinin saytın istifadəsi ilə bağlı sıxıntıları yarandığı halda istifadəçiyə əlverişli müştəri xidməti və texniki dəstək göstərə bilmək üçün

4.1.7. İstifadəçi razılıq verdiyi halda Sayt tərəfindən ona yenilənmələr, xəbərlər, təkliflərlə bağlı məlumatlar göndərə bilmək məqsədi ilə


5. FƏRDİ MƏLUMATLARIN EMALI MÜDDƏTİ VƏ ÜSULLARI

5.1. İstifadəçinin şəxsi məlumatlarının emal olunması, hazırki qanunvericiliyin imkan verdiyi şərtlərə əsasən, o cümlədən məlumatların avtomatlaşdırılmış emalı və ya qeyri üsullarla fərdi məlumatlar sistemində qeyri-məhdud zaman civarında həyata keçirilə bilər.

5.2. İstifadəçinin fərdi məlumatları Azərbaycan Respublikasının Dövlət Hakimiyyəti səlahiyyətli orqanlarına əsaslandırılmış və Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun qaydada təqdim edilir.

5.3. İstifadəçinin fərdi məlumatları itdiyi hallarda və ya bu məlumatların istifadəsi ilə bağlı ikitərəfli razılaşmanın pozulduğu halda Saytın administrasiyası İstifadəçiyə bununla bağlı bilgi göndərir.

5.4. Saytın administrasiyası İstifadəçinin fərdi məlumatlarının üçüncü şəxslərin qeyri-qanuni və ya təsadüfi girişlərindən, ləğv etməsindən, dəyişdirməsindən, bloklamalarından, surətinin çıxarılmasından, yayılmasından, həmçinin digər qeyri-qanuni əməllərindən müdafiə etmək üçün təşkilati və texniki üsullardan istifadə edir.


6. TƏRƏFLƏRİN ÖHDƏLİYİ

6.1. İstifadəçinin öhdəliyi aşağıdakı bəndlərdən ibarətdir:

6.1.1. Saytdan istifadə etmək üçün vacib olan şəxsi məlumatları təqdim etməlidir.

6.1.2. Bu məlumatlar dəyişdiyi halda istifadəçi saytdan istifadə etmək üçün vacib olan şəxsi məlumatları yeniləməli, uyğun əlavələr etməlidir.

6.2. Administrasiyanın öhdəliyi aşağıdakılardan ibarətdir:

6.2.1. Əldə olunan informasiyanı yalnız Məxfilik siyasəti haqqında hazırki qaydaların 4-cü bölməsində göstərilən məqsədlər üçün istifadə etməli.

6.2.2. İstifadəçinin yazılı razılığı olmadan ona məxsus gizli məlumatları üçüncü şəxslər arasında yaymamaq, həmçinin satmamaq, mübadilə etməmək, dərc etməmək.

6.2.3. Hazırki qaydalara və müvafiq qanunvericiliyə uyğun olaraq İstifadəçiyə aid olan şəxsi məlumatların qəbul olunmuş üsullarla gizliliyinin qorunması ilə bağlı tədbirlər görmək.

6.2.4. İstifadəçinin fərdi məlumatları ilə bağlı səhv informasiya və ya qeyri-qanuni əməllər müəyyən olunarsa İstifadəçinin və ya onun qanuni nümayəndəsinin müraciətinə əsasən fərdi məlumatlarının bloklanmasını həyata keçirtmək.


7. TƏRƏFLƏRİN MƏSULİYYƏTİ

7.1. İstifadəçinin fərdi məlumatlarından istifadə edərkən qeyri-qanuni əməllər nəticəsində ona dəyən zərərə görə sayt administrasiyası Məxfilik siyasəti ilə bağlı hazırki qaydaların 5.2., 5.3., 7.2. bəndləri istisna olunmaqla Azərbaycan Respublikasının müvafiq qanunvericiliyinə əsasən məsuliyyət daşıyır.

7.2. Məxfi məlumatlar itərsə və ya yayılarsa saytın administrasiyası aşağıdakı hallarda buna görə məsuliyyət daşımır:

7.2.1. Məxfi məlumatların itdiyi və ya yayıldığı zamana qədər əgər bu məlumatlar ictimailəşibsə

7.2.2. Saytın administrasiyası fərdi məlumatları əldə etdiyi vaxta qədər bu məlumatlar üçüncü şəxslərdən alınıbsa

7.2.3. İstifadəçi özü buna icazə veribsə


8. MÜBAHİSƏLƏRİN HƏLLİ

8.1. Saytın istifadəçisi ilə Saytın administrasiyası arasındakı münasibətlərlə bağlı narazılıq yarandığı halda İstifadəçi bununla bağlı məhkəməyə müraciət etməzdən öncə öz iddiasını yazılı şəkildə bildirməli və mübahisənin könüllü həll olunmasına şərait yaratmalıdır.

8.2. İddianı qəbul edən şəxs iddianı aldığı gündən etibarən 30 iş günü müddətində iddiaçıya onun iddiası ilə bağlı işə baxılmasının nəticələri haqqında məlumat təqdim etməlidir.

8.3. Mübahisə nəticəsində tərəflər razılığa gəlmədiyi halda mübahisənin həlli Azərbaycan Respublikasının müvafiq qanunvericiliyinə əsasən məhkəmə orqanlarına təqdim ediləcəkdir.

8.4. Məxfilik siyasəti ilə bağlı hazırki qaydalar və İstifadəçi ilə Administrasiya arasındakı münasibətlər Azərbaycan Respublikasının mövcud qanunvericiliyinə əsasən tənzimlənir.


9. ƏLAVƏ ŞƏRTLƏR

9.1. Saytın administrasiyası İstifadəçinin razılığı olmadan Məxfilik siyasəti ilə bağlı qaydalarda dəyişikliklər etmə ixtiyarındadır.

9.2. Məxfilik siyasəti ilə bağlı yeni qaydalar əgər bu qaydalarda başqa hallar nəzərdə tutulmayıbsa saytda dərc olunduğu vaxtdan qüvvəyə minir.

9.3. Məxfilik siyasəti ilə bağlı bütün təkliflər və suallar bu ünvana göndərilə bilər (E-mail)